Şirket Politikamız

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

-  Müşterilerimize ürün ve hizmet sunduğumuz her alanda çevreye verebileceği olumsuz etkileri en aza indirmek konusunda lider firmalar arasında olmak

-  Faaliyetlerimizi yürütürken Çevre ile ilgili hususlarda ülkemizdeki veya çalışılan ülkelerdeki yasal zorunluluklara, uymayı

-  Faaliyetler başlamadan kaynak temini ve zaman yönetimi konularında doğru, etkili ve yetkin bir yöntem izleyerek Yürüteceğimiz tüm faaliyetlerde, geri dönüştürülebilir atıklarını değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak,

-  Potansiyel tasarım ve üretim problemlerini önceden tespit etmemizi ve oluşmadan önlenmesini sağlayacak aksiyon planları hazırlayarak çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek

-  En yüksek seviyede ürün ve hizmet kalitesi sunarak firmaların sürekli gelişimine katkı sağlamak için doğal varlıkları korumak, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek ve olumlu yönde geliştirmek için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak

-  Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda onlara destek sunmak

-  Sürekli iyileştirmelerle birlikte Çevre yönetim çalışmalarını ve çevresel etkilerin azaltılması yönünde yaptığı çalışmaları tüm süreçlerde geliştirme ilkesi ile çevreci bir şirket olarak örnek olmayı

Taahhüt ederiz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

-  “Önce güvenlik, sağlık ve insan” ilkesine inanan eğitimli, bilinçli ve farkındalığı üst seviyede tutan yönetim ve personellerimiz ile ülkemizdeki veya çalışılan ülkelerdeki yürürlükte bulunan tüm İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarına, (kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklere) uluslararası anlaşmalara, müşteriler, yükleniciler ile imzaladığı özel sözleşme ve şartnamelere uymayı

-  Faaliyetlerimizi yürüttüğümüz her alanda İş Sağlığı ve Güvenliğine olumsuz etkileri en aza indirmek konusunda lider firmalardan olmayı

-  Faaliyetlerimizin yürütülmesi esnasında kaynak temini ve zaman yönetimi konularında doğru ve etkili bir yöntem izleyerek Yürüteceğimiz tüm faaliyetlerde, İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerini en üst seviyede tutmayı

-  Tasarım aşamalarında üretim esnasında oluşabilecek uygunsuzlukları önceden tespit etmemizi ve oluşmadan önlenmesini sağlayacak aksiyon planları ve risk analizlerini hazırlayarak iş kazalarını önlemeyi

-  Ürün ve hizmet faaliyetlerinde çalıştığımız firmaların sürekli gelişimine katkı sağlamak için İş Sağlığı ve Güvenliğini olumlu yönde geliştirmek için gerekli tedbirleri almayı ve aldırmayı

-  Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda onlara destek sunmayı

-  Çalışanların dilek öneri şikâyet gibi katılımı, müşteri geri beslemeleri gibi sürekli iyileştirmelere referans sağlayacak, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim çalışmalarının risklerin azaltılması yönünde yaptığı çalışmaları tüm süreçlerde geliştirmeyi

Taahhüt ederiz


SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKAMIZ

Ulusal, yerel ve uluslararası kurallara ve şirket ilke ve prensiplerine, çalışma mevzuatlarına bağlı kalarak, çalışanlarımıza istihdam serbestliği içerisinde köle gibi, zoraki çalıştırmadan,  İşe alımlarda ve çalışanlardan teminat bırakmaları istenmemekte, istek dışı mesai zorunluluğu talep edilmeden,  toplantı, sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkına saygı duyulmakta, borçlandırma yapılmamakta

Çalışma koşullarının daha güvenli ve sürekli iyileştirme sorumluluğumuzun bilincinde hareketle gereken önlemleri almakta, 18 yaşın altındaki çocuk işçi çalıştırmadan, çalışan ücretleri, ulusal otoritelerin belirlediği “Asgari Ücret”ten daha az olmamakla, net ücretler tam zamanında ve kesintiye uğratılmadan ödemekte

Çalışanlarımız arasında işe alma, tazminat, eğitime erişim, terfi konularında toplumsal sınıfa, ulusal kökene, dine, yaşa, sakatlığa, cinsiyete, medeni duruma, cinsel tercihlere,  politik ilişkilere dayalı işe son vermemek veya emekliye ayırmamakta, çalışanlara karşı herhangi bir yolla taciz, aşağılama, psikolojik ve fiziksel baskı, küçük düşürme gibi davranışlara müsaade etmeden, faaliyetlerimizde rüşvet ve kayırma vb., çalışanlar arası da dahil olmak üzere fırsat eşitsizliğine sebep olacak her türlü davranış gereken ceza ile muamelede yasalara bağlı kalarak yada yasal mercilere baş vurmakta

Müşteri memnuniyetine ve müşteri taleplerine gösterdiğimiz hassasiyetin gereği olarak kusurlu ürünler olduğunda memnuniyetsizliğin giderilmesi adına, ürün geri çağırma ve yeniden işleme de dahil olmak üzere gerekenler yapılmakta

  Sürekli gelişim felsefesi ile değişen koşullara uymak adına sosyal sorumluluk sisteminin düzenli denetimlerle kalıcı olmasını sağlanmakta, sosyal sorumluluk hususlarında üzerine düşen vicdani, ahlaki ve yasal gerekliliklerini yerine getireceğini

Taahhüt ederiz.


RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKAMIZ

1. Amaç

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının amacı Salman Plastik Profil Sanayi Tic. Ltd. Şti.’nin Salman Plastik Profil Sanayi Tic. Ltd. Şti. İş Etiği Kurallarında da yer alan rüşvet ve yolsuzluk karşıtı politikalarının ortaya konulmasıdır.

2. Kapsam

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası;

Salman Plastik Profil Sanayi Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm Salman Plastik Profil Sanayi Tic. Ltd. Şti. çalışanlarını, Mal ve hizmet aldığımız firmaları ve çalışanlarını, tedarikçi, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dahil olmak üzere Salman Plastik Profil Sanayi Tic. Ltd. Şti. adına görev yapan kişi ve kuruluşları (iş ortakları) kapsamaktadır.

Bu Politika;

Salman Plastik Profil Sanayi Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu’nca onaylanmış ve kamuya açıklanmış Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin ve Salman Plastik Profil Sanayi Tic. Ltd. Şti. İş Etiği Kurallarının,

Birleşmiş Milletler ’in Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne katılarak uymayı taahhüt ettiğimiz ilkelerin,

İnsan Kaynakları Uygulamalarının ayrılmaz bir parçasıdır.

3. Tanımlar

Yolsuzluk, bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak her nevi kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır.

Rüşvet ise bir kişinin, görevinin ifası ile ilgili bir işi yapması, yaptırması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; talep veya kabul edilmesi; bunlara aracılık edilmesi gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için bir başka kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde kendisine veya bunu talep eden tarafa veya bu ilişki dolayısıyla bir başkasına çıkar sağlamasıdır

Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar arasında:

Nakit ödemeler, Siyasi ya da diğer bağışlar, Komisyon, Sosyal haklar, Hediye, ağırlama, Diğer menfaatler sayılabilir.

4. Görev ve Sorumluluklar

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının uygulanması ve güncellenmesi Yönetim Kurulu’ nun yetki, görev ve sorumluluğundadır. Bu çerçevede;

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin etik, güvenilir, yasaya uygun ve kontrollü bir çalışma ortamı tesis edilmesi için Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunması,

Üst düzey yönetimin Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği esaslara uygun olarak risklerini değerlendirmeleri ve gerekli kontrol mekanizmalarını tesis etmeleri,

Etik Kurul kendi görev alanlarında Salman Plastik Profil Sanayi Tic. Ltd. Şti. faaliyetlerinin güvenli ve yasal düzenlemelere uyumlu şekilde yürütülüp yürütülmediğinin takibinin yapılması,

Politikalara, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, tüm Salman Plastik Profil Sanayi Tic. Ltd. Şti. çalışanları,

Yönetim Kurulu’nca belirlenen politikalara uyum sağlamak,

Kendi faaliyet alanları ile ilgili risklerin etkin şekilde yönetmek,

İlgili yasal düzenlemelere ve Salman Plastik Profil Sanayi Tic. Ltd. Şti. uygulamalarına uyumlu bir şekilde çalışmak,

Politika ’ya aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda Etik Kurul’a bildirmek ile sorumludur.

Bildirimlerinizi;  +90 262 751 33 93  info@salmanplastik.com mail adresi üzerinden İnsan Kaynakları departmanına iletilebilirsiniz.

5. Mal ve Hizmet Alınan ve Satılan Firmalar ve İş Ortakları

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının, Politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

5.1 Firma ve İş Ortaklarının Seçimi

Üst düzey yönetimce, mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının seçimi aşamasında tecrübe, mali performans, teknik yeterlilik gibi kriterleri ile birlikte etik düzeyleri ve bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmaları da dikkate alınır. Rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı olan firma ya da iş ortaklarıyla, diğer kriterleri karşılasalar bile çalışılmaz. Bu kapsamda herhangi bir iş ilişkisine girmeden önce gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılması sorumluluğu öncelikle üst düzey yönetimdedir. Denetim Bölümü denetimlerinde söz konusu hususlara uygun davranılıp davranılmadığını değerlendirir.

5.2 Firma ve İş Ortakları İle Anlaşma Sağlanması

Olumlu istihbaratı olan ve diğer kriterleri karşılayan firma ve iş ortaklarıyla yapılacak anlaşma ve sözleşmelerde;

Politikada belirtilen esaslara ve ilgili diğer düzenlemelere tam uyum sağlanması,

Çalışanlarının bu esasları özümsemesi ve buna uygun davranması,

Belirli periyotlarla çalışanlarının Politika ile ilgili eğitimler almalarının sağlanması,

Çalışanlarına bildirim yükümlülükleri ve Etik Hattı ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi

ile ilgili şartlara yer verilir. Bunlara uyulmaması ya da Politika’ya aykırı bir durum oluşması durumunda çalışmanın ve yürürlükteki sözleşmelerin haklı sebeple sonlandırılacağına ilişkin hükümlere yer verilir.

6. Politika ve Prosedürlerimiz

6.1 Rüşvet ve Yolsuzluk

Salman Plastik Profil Sanayi Tic. Ltd. Şti. her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez.

Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla Salman Plastik Profil Sanayi Tic. Ltd. Şti.’ le iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir.

6.2 Hediye

Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür.

Salman Plastik Profil Sanayi Tic. Ltd. Şti. tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen ya da verilen her türlü hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir. Bu kapsamda verilebilecek hediyeler ve bunların kayıt altına alınması ile ilgili esaslar Salman Plastik Profil Sanayi Tic. Ltd. Şti. İş Etiği Kuralları’nda yer alan Hediye Kabul Etme ve Verme Politikasında yazılı hale getirilmiştir.

Hediyenin kabul edilebilmesi için de aynı prensipler geçerlidir ve bu prensiplerde yer verilen maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir. Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz etmemesi, kabul edilen hediyelerle ilgili kabul eden tarafından ilk amiri kanalıyla şirket İK ve üst yönetimine bildirimde bulunulması gerekmektedir.

6.3 Kolaylaştırma Ödemeleri

Bu Politikanın kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif edilmez.

6.4 Bağışlar

Salman Plastik Profil Sanayi Tic. Ltd. Şti.’ nin tabi olduğu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile bağış ve yardımlara bazı yasal sınırlamalar getirilmiştir. Buna göre; hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası internet sitesinde ilan edilmiş ve Genel Kurul’un onayından geçmiştir.

Salman Plastik Profil Sanayi Tic. Ltd. Şti. çalışanlarının işlerinden bağımsız olarak kendi topladıkları tutarlarla hayır kurumlarını desteklemeleri Salman Plastik Profil Sanayi Tic. Ltd. Şti. Bağış ve Yardım Politikasının dışındadır. Ancak, bu noktada da Salman Plastik Profil Sanayi Tic. Ltd. Şti. İş Etiği Kurallarında yer alan prensipler geçerlidir.

7. Hatasız Kayıt Tutma

Salman Plastik Profil Sanayi Tic. Ltd. Şti.nin muhasebe ve kayıt sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar yasal düzenlemeler ile düzenlenmiştir. Buna göre;

Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi,

Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması gerekmektedir.

8. Eğitim ve İletişim

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Salman Plastik Profil Sanayi Tic. Ltd. Şti. çalışanlarına duyurulmuş ve iletişim metotları aracılığıyla da sürekli ve kolaylıkla erişilebilir durumdadır.

Eğitimler, çalışanların farkındalığının artırılması için önemli bir enstrümandır. Bu kapsamda İnsan Kaynakları, Sistem yönetim  ve Muhasebe ile birlikte tüm çalışanların katılımının zorunlu olduğu eğitim programları tasarlar.

9. Politika İhlallerinin Bildirimi

Bir çalışan ya da Salman Plastik Profil Sanayi Tic. Ltd. Şti. adına hareket eden bir kişinin işbu politikaya aykırı hareket ettiği yönünde görüş ya da şüphe varsa, Etik Kurul’ a iletilmelidir. Salman Plastik Profil Sanayi Tic. Ltd. Şti. İş Etiği Kuralları ile ilgili hususlar belirli periyotlarla Salman Plastik Profil Sanayi Tic. Ltd. Şti. çalışanlarına hatırlatılmaktadır.

Salman Plastik Profil Sanayi Tic. Ltd. Şti., dürüst ve şeffaf bir yaklaşımı teşvik etmekte olup; iyi niyetle içten kaygılarını dile getiren herhangi bir çalışanını ya da Salman Plastik Profil Sanayi Tic. Ltd. Şti. adına hareket eden bir kişiyi desteklemektedir ve bildirimleri gizli tutmaktadır. Hiçbir çalışan Etik Kurula yapmış olduğu Etik Kural ihlali olduğuna inandığı bir bildirim nedeniyle baskı veya cezalandırmaya tabi tutulamaz, Etik Kurulun yazılı oluru alınmadan görev kapsamı veya yerinde bu nedenle bir değişiklik yapılamaz.

Bildirim yapan kişinin, bu tür bir muameleye maruz kalması durumunda bunu Etik Kurul’a iletmesi gerekmektedir.

Bildirimlerinizi;  Tel: +90 262 751 33 93  info@salmanplastik.com  mail adresi üzerinden İnsan Kaynakları departmanına iletilebilirsiniz.

Mal ve hizmet alınan firma ya da iş ortaklarının da çalışanlarına Etik Hat ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi gerekmektedir. Bu husus yapılan sözleşmelerle de garanti altına alınır.

10. Politika İhlalleri

Politikaya aykırı olan veya olma ihtimali olan durumlarda, konu Etik Kurul’unca incelenir ve uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır.

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmalar veya Salman Plastik Profil Sanayi Tic. Ltd. Şti. adına görev yapan kişi ve kuruluşlarla ile yapılan sözleşmelerde Politika ’ya aykırı davranış, tutum ya da faaliyet bulunduğunun belirlenmesi durumunda çalışmaların/ yürürlükteki sözleşmelerin Salman Plastik Profil Sanayi Tic. Ltd. Şti. tarafından haklı sebep ile tek taraflı olarak sonlandırılacağına dair hükümlere yer verilir ve Politika ihlali durumunda da istisna yapılmaksızın bu hükümler uygulanır.